OBOZNÁMENIE DOTKNUTÝCH OSÔB - KUPUJÚCICH VYUŽÍVAJÚCICH CURAPROX SHOP SLOVENSKO


s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“),
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

Spoločnosť CURADEN Slovakia s.r.o. so sídlom Na Výslní 17, 821 05 Bratislava, IČO: 35 948 213, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 37025/B,          tel.: +421 2 4552 7913, e-mail: curaprox@curaprox.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje

týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude spracúvať ich nasledujúce osobné údaje, ktoré mu boli z ich strany poskytnuté:
a.    meno, priezvisko,
b.    dátum narodenia,
c.    pohlavie,
d.    e-mailová adresa a telefónne číslo,
e.    fakturačná adresa ,
f.    doručovacia adresa,
g.    heslo,
h.    číslo vernostnej karty,
i.    bankové spojenie/IBAN/číslo kreditnej karty,
j.    vlastnoručný podpis,
k.    cookies,
l.    IP adresa
     (ďalej len „OÚ“).


Prevádzkovateľ bude spracúvať OÚ v informačných systémoch (ďalej len „IS“) za nasledujúcich podmienok:

1.    E-shop CURAPROX Shop Slovensko

1.    účel spracúvania OÚ: zabezpečenie maloobchodného predaja výrobkov dotknutým osobám prostredníctvom e-shopu CURAPROX Shop Slovensko, vrátane spracovania účtovných dokladov, doručovania výrobkov dotknutým osobám a vedenia/vybavenia súvisiacej agendy;
2.    zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: OÚ v rozsahu písm. a. až l. tohto Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutou osobou;
3.    právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby;
4.    príjemcovia OÚ:
-    tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúvajú OÚ (napr. osoby zabezpečujúce vedenie účtovníctva, plnenie daňových povinností, poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, prepravcovia, právni poradcovia, audítori, a pod.),
-    subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
5.    prenos OÚ do tretích krajín: Švajčiarsko, ktoré má status krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany OÚ.

2.    Reklama a marketing

1.    účel spracúvania OÚ: reklamné a marketingové účely - účely oboznamovania dotknutých osôb s aktuálnymi ponukami výrobkov, aktivitami, projektmi a akciami prevádzkovateľa, ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie, vrátane zasielania správ/prezentácií o ponúkaných výrobkoch, projektoch, aktivitách a akciách prevádzkovateľa, notifikácií a informácií súvisiacich s dentálnou starostlivosťou a hygienou;
2.    zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: OÚ podľa písm. a., b., c., d., f., g., k.  a l. tohto Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutou osobou;
3.    právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby;
4.    príjemcovia OÚ:
-    tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov spracúvajú OÚ (napr. poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, subjekty zabezpečujúce zasielanie informačných výstupov, právni poradcovia a pod.),
-    subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
5.    prenos OÚ do tretích krajín: Švajčiarsko, ktoré má status krajiny zaručujúcej primeranú úroveň ochrany OÚ.


Prevádzkovateľ bude uchovávať OÚ:
-    v IS E-shop CURAPROX Shop Slovensko počas využívania e-shopu CURAPROX Shop Slovensko dotknutou osobou a maximálne desať (10) rokov odo dňa posledného využitia tohto e-shopu z jej strany;
-    v IS Reklama a marketing počas využívania e-shopu CURAPROX Shop Slovensko dotknutou osobou a maximálne päť (5) rokov odo dňa posledného využitia tohto e-shopu z jej strany.


Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním svojich OÚ prevádzkovateľom nasledujúce práva:

1.    právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim OÚ:

a.    právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú;
b.    ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto OÚ a informácie o:
i.    účele spracúvania OÚ,
ii.    kategórii spracúvaných OÚ,
iii.    príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
iv.    dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
v.    existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania OÚ, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
vi.    právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
vii.    ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
viii.    existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona.

2.    právo na opravu OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:

a.    požiadať prevádzkovateľa o bezodkladnú opravu nesprávnych OÚ, ktoré sa dotknutej osoby týkajú;
b.    požiadať prevádzkovateľa o doplnenie neúplných OÚ.

3.    právo na vymazanie („na zabudnutie“), v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:

a.    dosiahnuť bezodkladný výmaz OÚ, ktoré sa jej týkajú; prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať OÚ len vtedy, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
i.    OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
ii.    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
iii.    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
iv.    OÚ sa spracúvali nezákonne,
v.    OÚ musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie, platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
vi.    OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.

Právo na vymazanie nemožno uplatniť v prípade, ak je spracúvanie OÚ potrebné: i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;     iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom;  iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie OÚ znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4.    právo na obmedzenie spracúvania OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:

a.    na obmedzenie spracúvania OÚ prevádzkovateľom v jednom z nasledujúcich prípadov:
i.    dotknutá osoba napadne/namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť;
ii.    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
iii.    prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
iv.    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

5.    právo na prenosnosť OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:

a.    získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
b.    preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
i.    sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
ii.    ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos OÚ priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutou osobou nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

6.    právo namietať spracúvanie OÚ a automatizované individuálne rozhodovanie, v rámci ktorých má dotknutá osoba právo:

a.    kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  OÚ, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému týchto právnych základoch.
b.    kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;
c.    aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;
Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; ii) povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo iii) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi na spracúvanie:
a.    v IS E-shop CURAPROX Shop Slovensko:
-    je zmluvnou požiadavkou, dotknutá osoba nie je povinná ich prevádzkovateľovi poskytnúť a
-    následkom ich neposkytnutia je, že dotknutá osoba sa nemôže využívať e-shop CURAPROX Shop Slovensko;
b.    v IS Reklama a marketing:
-    je zmluvnou požiadavkou, dotknutá osoba nie je povinná ich prevádzkovateľovi poskytnúť a
-    následkom ich neposkytnutia dotknutú osobu nebude možné oboznamovať s aktuálnymi ponukami výrobkov, aktivitami, projektmi a akciami prevádzkovateľa a informáciami súvisiacimi s dentálnou starostlivosťou a hygienou.

Toto Oboznámenie dotknutých osôb je zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie v sídle prevádzkovateľa a na webovej stránke www.curaprox.sk.